Vedtægter

§1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Glyngøre Sejlklub. Dens hjemsted er Glyngøre, Skive Kommune.

§2 Formål.

Foreningens formål er gennem aktiv indsats for sine medlemmer at fremme kendskab til og interesse for sejl- og motorbådssejlads og øvrige vandsportsaktiviteter, samt medvirke til fremme af gode kammeratlige bånd medlemmerne imellem.

Foreningens formål er endvidere at forestå driften af Glyngøre Lystbådehavn.

§3 Medlemskab af organisation.

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion, og er undergivet dennes love og bestemmelser.

Bestyrelsen kan herudover vælge, at foreningen er medlem af andre relevante organisationer.

§4 Optagelse af medlemmer.

Som aktiv eller passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver der er fyldt 18 år.

Som aktivt ”ægtefællemedlem” kan bestyrelsen desuden optage et aktivt medlems ægtefælle/samlever.

Som aktiv eller passivt medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen indtil 18 år. Optagelse kræver skriftligt samtykke af forældre/vær­­ge.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen.

§5 Kontingent.

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves helårligt forud.

§6 Udmeldelse og eksklusion.

Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 mdr., kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giveranledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag fra mindst 15 % af de stemmeberettigede medlemmer, pr, 31. december året før, vedtages på en generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han/hun har adgang til denne med ret til at forsvare sig.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens love, jvf. § 16.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

Her kræves samme majoritet som ved en beslutning om eksklusion.

§7 Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved meddelelse i foreningens blad og på foreningens hjemmeside.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Såfremt der indkommer forslag til behandling på generalforsamlingen, skal deres optagelse på dags­ordenen bekendtgøres senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse ved fremlæggelse i klublokalet og på klubbens hjemmeside.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig frem­­møde

§8 Dagsordenen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1.           Valg af dirigent.
 2.           Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3.           Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og bestyrelsens budget for det kommende år til godkendelse
 4.           Behandling af indkomne forslag.
 5.           Fastsættelse af kontingent.
 6.           Valg formand eller kasserer.
 7.           Valg af den øvrige bestyrelse.
 8.           Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
 9.           Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

10.            Eventuelt.

§9 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog §§ 6, 16 og 17.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra et stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§10 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 15 % af de stemmeberettigede medlemmer pr, 31. december året før, skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæring er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

§11 Bestyrelse – valg.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne forhandlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af: Formand, sekretær, kasserer, havneformand, klubhusformand, ungdomsformand og aktivitetsformand.

Formand og kasserer er ikke på valg samme år. Formand og et antal bestyrelsesmedlemmer vælges et år – kasserer og et antal bestyrelsesmedlemmer vælges et andet år.

Valgperioden er 2 år. Der kan ske genvalg.

§12 Konstituering – Tegningsret.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingen – med: Næstformand, sekretær samt formænd for havn, klubhus, ungdomsafdeling og aktiviteter.

Opgavefordelingen udmeldes skriftligt.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal i alle forhold, og er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede, jvf. dog § 6.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Foreningen tegnes af formanden. Alle økonomiske dispositioner kræver dog underskrift af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog generalforsamlingens beslutning.

Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg eller vælge enkelte personer til at varetage opgaver i forbindelse med foreningens arbejde.

§13 Regnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Der aflægges særskilt regnskab for henholdsvis foreningens og lystbådehavnens drift.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§14 Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jvf. § 8.

Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.

Driftsregnskaber og status forsynes med en påtegning.

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§15 Glyngøre Lystbådehavn.

Bestyrelsen fastsætter, med respekt af generalforsamlingsbeslutninger samt overenskomsten med Kommunen et regulativ for Glyngøre Lystbådehavn.

§16 Vedtægtsændringer.

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§17 Foreningens opløsning.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovenstående stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

HAVNE REGULATIV

Regulativ for Glyngøre Lystbådehavn

Lystbådehavnen og arealerne omkring denne ejes af Skive Kommune, og er stillet til rådighed for Glyngøre Sejlklub.
Lystbådehavnens søområde, der omfatter et havnebassin, er mod nord og øst begrænset af moler mod Sallingsund, og mod sydøst til vest af kajanlæg med tilhørende broer. Mod vest er søområdet begrænset af en linje mellem den nordlige havnemole og midtermolen.
Lystbådehavnens landområde er mod nordvest begrænset af havnens søområde og mod nordøst af strand mod Sallingsund, samt mod sydøst og syd af jordvold mod offentlig parkeringsplads og cykelsti.

Glyngøre Sejlklub ejer de på områderne opførte bygninger, samt havnens indretning – såsom broer og pæle m.m.

Midtermolen fungerer som gæstekaj i perioden 1. april til 1. november. Uden for perioden er midtermolen forbeholdt erhvervsfartøjer og Skive Kommune er ansvarshavende.

Glyngøre Sejlklub er havnemyndighed for Glyngøre Lystbådehavn, og kan udpege en havnefoged til varetagelse heraf.
Grundlæggende er ”Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne” gældende.

Glyngøre Sejlklubs bestyrelse har i tilslutning hertil fastsat følgende regler:

 1. Pladstildeling
  2. Vinterplads
  3. Gæstesejlere
 2. Autocampere
  5. Ordensregler
  6. Sejlads i havnen
  7. Affald
  8. Forbrug (el, vand m.m.)
  9. Ansvar m.m.

BILAG

 1. Bekendtgørelse om ”Standardreglementet”
 2. Havneplan.
  3. Regelsæt for ”Frihavnsordningen”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pladstildeling

Bådpladserne i Glyngøre Lystbådehavn fordeles af bestyrelsen i Glyngøre Sejlklub (herefter benævnt bestyrelsen) i henhold til den med Skive Kommune indgåede aftale om fordeling af pladser.
Anmodning om bådplads rettes til bestyrelsen eller den person bestyrelsen har udpeget til at varetage modtagelse af anmodninger. I tilfælde af at der ikke er mulighed for straks at tildele en bådplads i lystbådehavnen, kan man på begæring optages på en venteliste. Optagelse på ventelisten er betinget af betaling af mindst passiv-kontingent i henhold til vedtægterne for Glyngøre Sejlklub. Ved manglende rettidig betaling af kontingentet slettes man umiddelbart af listen. Pladser kan kun tildeles til egentlige lystbåde og både til fritidsfiskeri, idet både fra hvilke, der udøves erhvervsfiskeri henvises til fiskerihavnen (dog undtaget pladserne 140, 141, 142 og 143).
Ved tildeling af plads i lystbådehavnen udfærdiges en ”Lejekontrakt”, hvoraf der fremgår de gældende regler for lejeaftalen.
Pladserne tildeles bådejerne til den på ”Lejekontrakten” angivne båd og pladsen kan ikke udlånes eller fremlejes, ligesom pladsen ikke kan aftales at medfølge båden ved evt. salg af denne. Dog kan ny lejer efter nærmere aftale med bestyrelsen evt. disponere over pladsen for en nærmere aftalt periode, såfremt tidligere lejer ikke selv ønsker at anvende pladsen til en ny købt båd eller såfremt pladsen ikke skal tildeles en anden bådejer. Der vil normalt ikke blive refunderet pladsleje ved afhændelse af pladsen.
Personer, der har fået tildelt plads i Glyngøre Lystbådehavn skal være gyldigt medlem af Glyngøre Sejlklub, og der kan kun erhverves 1 plads pr. medlemskab – dog kan der yderligere lejes 1 jolleplads.
Både der har fået tildelt fast plads i lystbådehavnen skal være forsynet med bådnavn og hjemhavn – GLYNGØRE. Desuden skal båden føre Glyngøre Sejlklubs klubstander. Båden skal være ansvarsforsikret og gyldig forsikrings dokumentation skal til enhver tid kunne fremvises til bestyrelsen eller den fungerende havnefoged.

Både der henligger i havnen i perioden 1. november til 1. april skal have henvist en plads af havnemyndigheden.
Både med fast plads må i øvrigt, bortset fra nødvendig forhaling ved “lastning/losning”, reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser.
Salg af båd, ændring af bådens navn, adresseændring, forsikringsændring og lignende skal straks meddeles til bestyrelsen. Alle med tildelt plads i havnen er forpligtet til udelukkende at anvende bundmaling der opfylder alle miljømæssige krav.

Overtagelse af købt plads efter købers dødsfald kan ske til ægtefælle/samlever uden at skulle på venteliste til plads. Overtagelse på uændrede købsvilkår.

Overtagelse af købt plads efter købers dødsfald kan ske til børn uden at skulle på venteliste til plads. Overtagelse skal ske ved ændring af pladsen fra købt plads til lejeplads.

 

 

Overtagelse af lejet plads efter lejers dødsfald kan ske til ægtefælle/samlever og børn uden at skulle på venteliste til plads.

Bestående købspladser fortsætter som de har været. Med mulighed for til og frakøb.

 1. Vinterplads på land

Vinteropbevaring af både på havnens landområde er grundet begrænset plads ikke en automatisk følge af at have fået tildelt en bådplads i havnens søområde. Derfor kan vinteropbevaring af både på havnens areal kun ske på de af bestyrelsen anviste pladser efter tilmelding til bestyrelsen af behovet herfor. Ændringer i dette behov skal snarest muligt meddeles til bestyrelsen. Har man ikke haft vinterplads det foregående år, kan/skal man optages på venteliste til vinterplads.

Master og tilbehør opbevares i mastehuset på dertil anviste pladser – alt mærket med ejers navn, bådnavn og telefonnummer.
Optagning og søsætning af både foregår samlet på en af bestyrelsen fastsat dato, som meddeles ved opslag og/eller som mail via klubbens mailliste. Meddelelsen fra bestyrelsen vil endvidere indeholde et tidspunkt for hvornår bådstativer m.m. skal være opstillet inden optagningen. Efter søsætningen skal bådstativer m.m. fjernes fra vinterpladsen og placeres efter bestyrelsens anvisninger, ligesom evt. ikke søsatte både straks skal fjernes fra havneområdet.
Bådejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sin båd, når den henligger på havnen, ligesom bådejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for at sikre, at båden er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort. Bådejeren er forpligtet til at have forsikring på båden der henligger på vinter pladsen. Forsikrings dokumentation skal til enhver tid kunne fremvises til bestyrelsen på dennes opfordring.

Det er ikke tilladt at have benzin i både på vinterplads.

Både, bådvogne, master, udrustning m.m. der uden bestyrelsens godkendelse henstår/ henligger på havnens terræn og/eller i mastehuset, vil – efter forgæves henvendelse til bådejeren – blive fjernet for dennes regning.

Ved rengøring af båden på havneområdet er bådejeren forpligtet til at følge de af bestyrelsen anviste betingelser for miljøhåndtering og i henhold til gældende lovgivning.

 1. Gæstesejlere

Gæstende både skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden eller tilmelde båden på Tallyweb stander efter dennes anvisning. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af en båd, som har fået pladsen anvist.
Gæstende både henvises til at benytte ledige pælepladser markeret med grønt mærke eller i øvrigt de af havnemyndigheden anviste pladser.
Der må ikke forhales til anden plads uden havnefogedens tilladelse. Efterkommes et givet påbud fra havnemyndigheden ikke, kan havnemyndigheden lade båden flytte på ejerens regning og risiko. Hermed forbundne udgifter til tovværk, mandskab og lignende bæres af bådejeren, ligesom eventuelle skader på både ikke kan forlanges erstattet. Gæstende bådejer er forpligtet til at have båden ansvarsforsikret og forsikrings dokumentation skal til enhver tid kunne fremvises til havnemyndigheden.
Alle både, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger, der er afpasset efter bådens størrelse og under alle forhold holder båden inden for den anviste plads.
Bådene skal ligge med fendere langs siden i nødvendigt omfang for at hindre, at bådene tørner mod hinanden.
Både må ikke oplægges i havnen uden havnemyndighedens tilladelse.

Glyngøre Fiskerihavn er i forhold til lystbåde o. lign. underlagt Lystbådehavnens bestemmelser.

 

 1. Autocampere

Autocampere skal placeres på en række ved de afmærkede pladser foran masteskuret på vinterpladsen, samt på græsarealet langs med p pladsen. Afgift og evt. el og bad betales på Tallyweb.

Om vinteren må kørsel og parkering ske til de både, som ligger på vinterpladsen.

 

 1. Ordensregler

Til varetagelse af opsyn med havnen m.m. udpeger bestyrelsen en havnefoged. Dennes anvisninger skal følges af enhver, der færdes på havnearealet. Evt. klager kan indbringes for bestyrelsen.

Bådejere skal til bestyrelsen/havnefogeden angive telefonnummer, hvorfra ejeren kan tilkaldes.
Bådpladserne vil være forsynet med fortøjningsmuligheder (ringe eller lign.) og nummer samt et FRI/OPTAGET-skilt. Skader og mangler bør snarest meddeles bestyrelsen eller havnefogeden.
Hvis båden er væk fra pladsen ”natten over”, skal “FRI”-skiltet vises og helst med angivelse af, hvornår båden er tilbage igen, meddelelse herom kan også gives til havnefogeden.
Både, der placeres i havnen, skal være i forsvarlig stand og være forsynet med tilstrækkeligt kraftige og veldimensionerede pullerter og/eller klyds. Fald og liner m.m. skal under bådens ophold i havnen være sikret mod støjafgivelse.
Alle både, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og fendere, der er afpasset efter bådens størrelse og under alle forhold holder båden inden for den anviste plads. Fortøjningerne skal mod broerne være forsynet med fjedre til aflastning.
På både som ligger ved faste broer må fortøjningerne mod broerne – på grund af til tider betydelige vandstandsændringer – ikke være forsynet med faste ”øjer”, således at de nemt kan løsnes.
Når bådene sættes på land ved sæsonens slutning, skal fortøjningerne fjernes fra pladsen. Ligeledes skal evt. måtter fjernes fra broerne.

Slæbejoller og lign. må kun anbringes ved bådene, såfremt dette kan ske uden gene for andre både.
Både må ikke ankre inden for havnens søområde uden bydende nødvendighed, medmindre havnemyndig- heden har givet særlig tilladelse dertil.
Både, der tillades opankret uden for havnens ydre værker, men inden for havnens søområde, skal føre forskriftsmæssige signaler (sort kugle eller ankerlanterne).
Havnemyndigheden kan forlange, at enhver båd, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at båden hindrer fri og sikker passage. Såfremt ankringen ikke er ophørt til det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt, kan havnemyndigheden lade båden flytte for ejerens regning og risiko.
Både må ikke uden havnemyndighedens tilladelse fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både.
Bådejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sin båd, når den henligger i havnen og sørge for, at den er lænset, vel fortøjet og forsynet med fendere i begge sider.
Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere både ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende både har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både.
En båd må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v.
Efterladte, sunkne eller strandede både kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndig- heden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade båden fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger. Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at båden er værdiløs, eller at dens værdi ikke overstiger de skønnede salgs omkostninger, kan havnemyndigheden bortskaffe båden efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på båden samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad. Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger.
Vrag må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse. Et sådant vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko.

Både der ikke er manøvredygtig ved egen hjælp må ikke indbringes og henligge i havnen uden havnemyndighedens godkendelse.

Hunde skal altid føres i snor indenfor havneområdet, og evt. efterladenskaber skal straks fjernes. Kørsel på knallert og cykel samt løben på rulleskøjter, løbehjul og lignende er ikke tilladt på broerne.
Parkering af biler m.m. skal ske på de dertil indrettede pladser ved klubhuset.
Parkering umiddelbart foran havnekajen mod øst (op mod de udlagte sten) er ikke tilladt. Havnemyndigheden kan i øvrigt give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet.

Det er ikke tilladt at anvende åben ild eller grill på broerne og på bådene. Der er indrettet grillpladser og opsat grill flere steder på havneområdet. Gasgril må bruges på bådene.

I øvrigt er følgende aktiviteter ikke tilladt inden for havnens område medmindre havnemyndighedens forudgående tilladelse er indhentet:
• Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver tillige politiets tilladelse.
• Fiskeri.
• Vandskiløb, kapsejlads.
• Badning og dykning fra skibe eller bolværker.
• Placering af husbåde.

 • Teltslagning og opstilling af campingvogne.

Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndig- heden.

 1. Sejlads i havnen

Under sejlads i havnens bassiner skal der vises hensyn over for andre både.
Ved sejlads i havnebassinerne og i løbene dertil gælder i øvrigt de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede “Særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande”.

Hastigheden må ikke overstige 3 knob.

Lystbådejere bør være opmærksomme på, at lystbåde, der sejler i nærheden af dækmolerne, ofte er skjult for den øvrige trafik, hvorfor det henstilles til førere af lystbåde at være særligt opmærksomme ved sejlads i disse områder, samt evt. afgive behørigt opmærksomhedssignal.

 1. Affald

Henkastning eller udledning af affald af enhver art i havnebassinet eller på havnens område er forbudt.
Affald skal anbringes i de ved miljøstationen placerede affaldsbeholdere.
Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingsrester, fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere, men skal afleveres i eller ved de dertil indrettede specialbeholdere.
Reparationsarbejder eller lignende på skibe eller materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser og havnens bestemmelser.
Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem.
Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septiktanke i havnen er forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter.
Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og tømmes i de særlige beholdere, der er opstillet på havnen, mærket “Spildolie” eller “Olieholdigt bundvand”.
Afrensning af bundmaling, må alene finde sted ved anvendelse af sejlklubbens særligt indrettede afrens- ningsmateriel.

 

 1. Forbrug (el, vand m.m.)

Der forefindes elforsyning (230 V) samt ferskvand på alle broer. Forbrug af ferskvand er vederlagsfri for havnens hjemmehørende og betalende gæstesejlere samt betalende autocampere.

Elektricitet tilkøbes af havnens hjemmehørende både og gæstesejlere samt betalende autocampere fra Tallyweb standere der er placeret på broerne og ved masteskuret.

 1. Ansvar m.m.

Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens område.
Hvis en bådejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført båden med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført.

Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen indbringes for bestyrelsen, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.

Bådejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af bådejeren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen.

 

Glyngøre den 07. januar 2024

Bestyrelsen.